Komornik Sądowy Gdańsk - Kancelaria Komornicza Gdańsk

Komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe Jakub Nowiński

Kancelaria Komornicza nr XX w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Jakub Nowiński wraz z pracownikami tworzy kancelarię numer XX w Gdańsku. Jesteśmy doświadczonym zespołem ludzi wspieranym przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Korzystamy z wszelkich możliwych rozwiązań wspierających pracę komornika oraz zwiększających możliwości pozyskiwania informacji o majątku dłużnika.

Kancelaria korzysta między innymi z takich systemów jak:

 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  Baza danych o pojazdach osób fizycznych oraz prawnych.
 • ZUS-PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  System teleinformatyczny pozwalający na uzyskiwanie informacji o miejscu pracy dłużnika oraz innych posiadanych w bazie ZUS.
 • OGNIVO e-KIR
  System elektronicznej wymiany informacji pomiędzy bankami oraz instytucjami finansowymi. Dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową.
 • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Pozwala uzyskiwać informacje zawarte w tym zbiorze, również te niejawne publicznie.
 • SISP REGON
  Dostęp do informacji zawartych w rejestrze REGON prowadzonym przez GUS
 • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste
  Baza umożliwiająca sprawdzenie, czy dłużnik figuruje lub figurował w księgach wieczystych jako posiadacz nieruchomości.
 • EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  System teleinformatyczny pozwalający wierzycielowi na składanie wniosków egzekucyjnych poprzez konto w systemie EPU
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Platforma pozwalająca na wymianę dokumentów pomiędzy komornikiem, a organami administracji publicznej.
 • KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
  Baza danych umożliwiająca dostęp do informacji o podmiotach których dotyczy obowiązek wpisu w tym rejestrze.

Kancelaria komornicza Gdańsk – najczęściej zadawane pytania

Siedziba naszej kancelarii mieści się w Gdańsku, na osiedlu Migowo, przy ulicy Kartuskiej 278. Kancelaria komornika Jakub Nowiński przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Kontakt telefoniczny z naszą kancelarią: +48 729 884 294

Jest to niemożliwe, chyba, że komornik będzie podlegał pod rewir na którym sprawa jest toczona. W przypadku naszej kancelarii komorniczej Sądem rejonowym jest Sąd Gdańsk-Południe.

Szczegóły naszej właściwości można znaleźć na podstronie właściwość miejscowa. Należy pamiętać, że wierzyciel na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 25 kwietnia 2018 r. poz.771 ze zm.) ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, winien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych).

Koszt komornika zależny jest od opłaty egzekucyjną do świadczenia, które podlega egzekucji.

Od 2021 roku opłata egzekucyjna wynosi: 10% wartości egzekwowanego roszczenia lub 3% wartości egzekwowanego roszczenia – tylko gdy należne zaległości zostaną spłacone w ciągu miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W przypadku umorzenia egzekucji opłata egzekucyjna wynosi 5% wartości roszczenia pozostałego do wyegzekwowania. Należy dodać, że opłaty dotyczą wszystkich postępowań wszczętych w latach od 2019 do 2021.

Potocznie mówi się, że komornik zajmuje się ściąganiem długów czyli należności, które wierzyciel nie może uzyskać od dłużnika i wnioskuje do sądu o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Najczęstszym zadaniem komornika sądowego jest dążenie do wyegzekwowania od dłużnika należności dla wierzyciela. Dodatkowymi zadaniami naszej kancelarii jest przeprowadzanie spisu inwentarza, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, sprawowanie nadzoru nad licytacjami a także doręczanie zawiadomień sądowych.

Aby poprawnie wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Wniosek powinien być odpowiednie przygotowany i musi zawierać wskazanie Komornika, oznaczenie wierzyciela z imienia nazwiska (lub nazwę firmy, przedsiębiorstwa) a także musi zostać wskazany dłużnik (imię, nazwisko lub nazwa firmy, przedsiębiorstwa), jego adres. Wniosek musi zostać osobiście podpisany przez wierzyciela (lub pełnomocnika, który posiada stosowne pełnomocnictwo). Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku tytułu wykonawczego (np. orzeczenia sądowego). Poprawny wniosek musi zawierać także kwotę należności o jaką wnioskuje wierzyciel wobec dłużnika.

Aby ściąganie należności było jak najskuteczniejsze należy ustalić majątek dłużnika najlepiej jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Każda informacja o posiadanym majątku (nieruchomości, wierzytelności, ruchomości, rachunki bankowe a także prawa majątkowe takie jak prawa do spadku lub prawa autorskie) może okazać się niezwykle cenna i zarazem kluczowa w pomyślnej egzekucji komorniczej.

W przypadku wierzyciel nie ma wiedzy o majątku wierzyciel może zlecić naszej kancelarii poszukiwanie majątku dłużnika. W tym celu korzystamy z wielu systemów: systemu OGNIVO, CEPIK, ZUS PUE, PD CBKW. Każdy z systemów ma inne zadanie i może dostarczyć ważnych informacji o majątku dłużnika.

W każdej chwili. Nasza kancelaria jest czynna w każdy dzień powszedni od godziny 9:00 do 15:00. Należy pamiętać o wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Bardzo pomocnym okazać się mogą informacje, które wierzyciel posiada na temat majątku dłużnika.

Tak, informujemy naszych klientów o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Aby czynności egzekucyjne mogły się rozpocząć należy dostarczyć poprawnie wypełniony wniosek egzekucyjny z dołączonym tytułem wykonawczym. Gdy tylko wszystkie formalności zostaną dopełnione - natychmiast rozpoczynamy procedurę egzekucyjną.